Leadership

Chairman of the Board:  TAN Rui Song

President:  ZHANG Xin Guo